Dydaktyka

 • WL Dietetyka II rok, I stopień 2022/2023 – Alergie pokarmowe
 • WL Dietetyka II rok, II stopień 2023/24 – Żywienie w chorobach alergicznych
 • WL Dietetyka II rok 2022/2023 – Postępowanie w zatruciach ostrych i przewlekłych 
 • WL Dietetyka III rok, I stopień 2023/2024 – Choroby alergiczne i zaburzenia immunologiczne
 • Fakultet dla I roku dietetyki II stopnia – Dietetyka praktyczna w alergologii
 • WL IV rok – Medycyna Pracy 2022/2023
 • WL V rok – Choroby wewnętrzne 3/4 – Toksykologia 2022/2023
 • WL Lekarsko-dentystyczny, IV rok 2022/2023 – Dermatologia z wenerologią i alergologia w stomatologii
 • WNZ Elektroradiologia II rok 2022/2023 – Wybrane zagadnienia z alergologii
 • WNZ Elektroradiologia II rok 2022/2023 – Procedury DEL w alergologii szpitalnej
 • WNZ Elektroradiologia II rok 2022/2023 – Procedury DEL ambulatoryjnej
 • WNZ Ratownictwo Medyczne III rok 2022/2023 – Toksykologia

Ponadto prowadzone są zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, z przedmiotów – Environmental Allergology i Occupational Medicine.

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim, w tym na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym i na kierunku dietetyka. Program dydaktyczny obejmuje alergiczne choroby środowiskowe w tym zawodowe, alergię na leki i materiały stomatologiczne, alergię na pokarmy. 

I. Medycyna Pracy
Koordynator: dr med. Marcel Mazur

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok IV, kierunek lekarski

Medycyna Pracy – IV rok

Wykłady – 2 h, ćwiczenia – 16 h

Celem nauczania przedmiotu jest nabywanie wiedzy w zakresie:
– etiopatogenezy i postaci klinicznych wybranych chorób zawodowych, w tym pochodzenia alergicznego,
– zasad postępowania diagnostycznego: zbieranie wywiadu, badanie alergologiczne, testy diagnostyczne in vivo i laboratoryjne, test pracy symulowanej, interpretacja wyników badań alergologicznych,
– zapoznanie się z monitoringiem środowiskowym, dla potrzeb diagnostyki alergologicznej,
– charakterystyki alergenów zawodowych,
– metod leczenia alergicznych chorób zawodowych i prawnych zasady orzekania w chorobach zawodowych.

Program:

 1. Epidemiologia alergii zawodowej i postacie kliniczne. Dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ/ dr Katarzyna Piotrowicz-Wójcik
 2. Charakterystyka alergenów zawodowych. Dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ/ dr Katarzyna Piotrowicz-Wójcik
 3. Diagnostyka alergii zawodowej. Dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ/ dr Katarzyna Piotrowicz-Wójcik
 4. Alergia zawodowa na związki mało i wielkocząsteczkowe (nikiel, metale, formalinę, lateks, izocyjaniany, leki, tworzywa sztuczne i inne). Dr hab. Grzegorz Porębski
 5. Alergiczne choroby zawodowe nosa, zatok i oka. Dr Marcel Mazur
 6. Zawodowa astma oskrzelowa. Dr Marcin Stobiecki
 7. Anafilaksja zawodowa i alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. Dr hab. Grzegorz Porębski
 8. Zawodowy alergiczny wyprysk kontaktowy, pokrzywka kontaktowa. Dr hab. Grzegorz Porębski
 9. Podstawy prawne orzekania w chorobach zawodowych. Dr Marcel Mazur
 10. Pylice płuc. Dr Marcel Mazur
 11. Choroby zawodowe wywołane działaniem czynników fizycznych. Dr Marcel Mazur
 12. Choroby zakaźne pochodzenia zawodowego.  Dr Marcel Mazur
 13. Choroby nowotworowe pochodzenia zawodowego. Dr Marcel Mazur
 14. Cytologia dróg oddechowych – w diagnostyce nieżytów nosa pochodzenia zawodowego. Monitoring biologiczny miejsc pracy. Dr hab. Dorota Myszkowska
 15. Przebieg hospitalizacji diagnostycznej u pacjenta z podejrzeniem choroby zawodowej – omówienie przypadków klinicznych. Dr Katarzyna Piotrowicz- Wójcik, Dr Marcel Mazur, Dr Marcin Stobiecki, Dr hab. Grzegorz Porębski

Procedury diagnostyczno-lecznicze:

 • Wywiad alergologiczny i monitoring środowiska.
 • Anafilaksja zawodowa: diagnostyka, postępowanie.
 • Diagnostyka alergii: techniki testowania skórnego (testy skórne płatkowe, punktowe i śródskórne), testy z alergenami zawodowymi, test prowokacji donosowej, test pracy symulowanej.
 • Badania czynnościowe układu oddechowego: spirometria i próba rozkurczowa – technika badania i analiza wyniku, test nadreaktywności oskrzeli, wdechowy przepływ nosowy.

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej na ul. Botanicznej 3, początek godz. 8:30 wg harmonogramu dla poszczególnych grup.

Zaliczenie:

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń – student zobowiązany jest być przygotowany teoretycznie do każdych ćwiczeń. Warunkiem dopuszczenia do pisania testu końcowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych harmonogramem ćwiczeń. W przypadku braku zaliczenia jakiegokolwiek ćwiczenia, student traci możliwość pisania testu w pierwszym terminie.

Test końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 60% odpowiedzi prawidłowych. Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z testu, musi zdawać w drugim terminie.

Literatura:

Materiały zajęciowe przygotowywane przez zespół Zakładu.

Podręczniki podstawowe:

 1. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2020 – Rozdział VI Choroby alergiczne, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2020
 2. Alergia, choroby alergiczne, astma – tom II, część XIV – alergie zawodowe. Andrzej M. Fal (red), Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011
 3. Choroby zawodowe red. Kazimierz Marek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, wyd. 1
 4. Czynniki alergizujące w środowisku pracy. C. Pałczyński, Wyd. CMKP, Warszawa 2011 dostępny pod adresem http://cmkp.edu.pl/eu/manuale_ue.htm
 5. Medycyna i higiena pracy. J. Walusiak-Skorupa, Wyd. CMKP, Warszawa 2011 dostępny pod adresem http://cmkp.edu.pl/eu/manuale_ue.htm

Wykaz podręczników uzupełniających:

 1. Ochrona zdrowia pracujących Lech T. Dawydzik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, wyd.1
 2. Alergia zawodowa Cezary Pałczyński, Marta Kieć-Świerczyńska, Jolanta Walusiak, IMP Łódź, 2008, wyd. 1
 3. Drug hypersensitivity. WJ. Pichler, Karger Ed. Basel, 2007.

II. Alergia w stomatologii

Koordynator: dr hab. med. Grzegorz Porębski

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok V, kierunek lekarsko-dentystyczny

Cel nauczania: zapoznanie się z klinicznymi postaciami objawów nadwrażliwości podczas zabiegów stomatologicznych, ich patomechanizmem, rozpoznawaniem, orzekaniem i prewencją Program: Podstawy patomechanizmu i klinicznych postaci alergii pacjentów stomatologicznych i personelu medycznego. Różnicowanie objawów anafilaksji i reakcji wazowagalnych. Postępowanie w stanach nagłych odczynów alergicznych. Alergia na leki i materiały stomatologiczne.

Wykłady:

 1. Patomechanizm i kliniczne postaci alergii
 2. Wywiad alergologiczny i ustalanie przyczyny alergii. Diagnostyka laboratoryjna i testowanie w alergologii. Testowanie skórne w przypadku podejrzenia alergii na lek znieczulający miejscowo i lek przeciwbólowy. Postępowanie w stanach nagłych i współpraca w alergologii
 3. Alergia w stomatologii;
  – reakcje alergiczne na leki stomatologiczne i materiały protetyczne alergia na leki, lateks, nikiel, tytan, akryle, formalinę i in.
  – diagnostyka i postępowanie w nagłych odczynach alergicznych
  – alergia pracowników stomatologii

Ćwiczenia:

 1. reakcje nagłe na leki stomatologiczne – rozpoznawanie i postępowanie
 2. testowanie skórne na leki stomatologiczne i materiały stomatologiczne
 3. diagnostyka laboratoryjna alergii na leki stomatologiczne

Zaliczenie: udział w zajęciach i zaliczony test pisemny

 

III. Dietetyka w chorobach alergicznych
Koordynator: dr hab. biol. Dorota Myszkowska

ECTS: 3. Alergie pokarmowe

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok II, I stopień, kierunek dietetyka

Wykłady: 15h, seminaria 20h

Cel nauczania: zapoznanie się z patomechanizmem, rozpoznawaniem, postaciami klinicznymi nadwrażliwości pokarmowej oraz rodzajami alergenów naturalnych i chemicznych substancji środowiskowych

Program: wykłady, seminaria

 1. Etiologia alergii. Klasyfikacja alergii. Dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ/dr Marcin Stobiecki
 2. Diagnostyka chorób alergicznych. Dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ/ dr hab. Dorota Myszkowska
 3. Rodzaje alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dr hab. Dorota Myszkowska
 4. Substancje chemiczne w alergii i nietolerancji pokarmowej. Dr hab. Dorota Myszkowska
 5. Rodzaje reakcji nadwrażliwości na pokarmy. Dr hab. Grzegorz Porębski/ Dr Marcin Stobiecki
 6. Profilaktyka alergii na pokarmy. Dr hab. Dorota Myszkowska

Zaliczenie: udział w zajęciach i zaliczony test pisemny

ECTS: 2. Choroby alergiczne i zaburzenia immunologiczne – postępowanie dietetyczne
Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok III, I stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z patomechanizmem najczęstszych niedoborów immunologicznych, szczególnie niedoboru IgA, postaciami klinicznymi i zasadami rozpoznawania chorób atopowych oraz stanów nagłych w alergologii

Program: wykłady (e-learning), seminaria, ćwiczenia

 1. Diagnostyka wybranych chorób alergicznych i niedoborów immunologicznych
 2. Typy reakcji alergicznych na pokarmy
 3. Zasady postępowania dietetycznego w leczeniu nadwrażliwości pokarmowej i niedoborach immunologicznych.

Zaliczenie: udział i aktywność w zajęciach

Sylabus przedmiotu 

ECTS: 2. Żywienie w chorobach alergicznych

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok II, II stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z zaleceniami dietetycznymi w chorobach atopowych, planowaniem i prowadzeniem edukacji żywieniowej, postępowaniem w stanach nagłych w alergologii

Program: wykłady, seminaria, ćwiczenia

 1. Żywienie w chorobach alergicznych
 2. Ocena skuteczności modyfikacji żywienia w chorobach alergicznych

Zaliczenie: udział i aktywność w zajęciach

Wykaz umiejętności praktycznych studentów kierunku lekarskiego, które winni posiadać
w zakresie realizowanego w Zakładzie 2019/2020 programu dydaktycznego

 1. Medycyna pracy – alergia środowiskowa i zawodowa:

  – wywiad alergologiczny w kierunku alergii środowiskowej
  – zasady ustalania czynnika przyczynowego
  – wybór badań diagnostycznych zależnie od rodzaju alergenu zawodowego i objawów choroby
  – znajomość podstaw orzekania alergii zawodowej

 2. Alergia w stomatologii:

  – wywiad alergologiczny u pacjenta stomatologicznego
  – rodzaje alergenów stomatologicznych
  – zasady różnicowania odczynu alergicznego-toksycznego- wazowagalnego w gab. stomatologiczym
  – zasady pomocy doraźnej w przypadku odczynu alergicznego w gab. stomatologicznym

 3. Alergologia na kierunku dietetyka:

  – wywiad alergologiczny w kierunku alergii na pokarm
  – alergeny pokarmowe i krzyżowo reagujące
  – zasady dietetyki w alergii na pokarmy i w wybranych niedoborach immunologicznych

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM

Oferta dla studentów III-VI roku WL oraz dla kierunku Dietetyka
(II rok studia licencjackie, oraz studia magisterskie)

Zajęcia dodatkowe dla studentów w ramach
SKN oraz indywidualnych praktyk studenckich
Tematyka zajęć do wyboru:
– alergia pyłkowa
– alergia na leki i lateks
– alergia kontaktowa
– alergia na jad owadów
– napadowy obrzęk naczynioruchowy –HAE[choroba rzadka]
– dietetyka – nietolerancja dodatków do pokarmów, alergia krzyżowa

Zapraszamy do współpracy naukowej zainteresowanych podaną tematyką

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt
tel. sekretariat: 12 4224 86 50, 12 424 86 30, e-mail: zaklad.alergologii@cm-uj.krakow.pl