Dydaktyka

 

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim, w tym na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym i na kierunku dietetyka. Program dydaktyczny obejmuje alergiczne choroby środowiskowe w tym zawodowe, alergię na leki i materiały stomatologiczne, alergię na pokarmy. 

I. Medycyna Pracy
Koordynator: dr med. Marcel Mazur

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok IV, kierunek lekarski

Medycyna Pracy – IV rok

Celem nauczania przedmiotu jest nabywanie wiedzy w zakresie:
– etiopatogenezy i postaci klinicznych wybranych chorób zawodowych, w tym pochodzenia alergicznego,
– zasad postępowania diagnostycznego: zbieranie wywiadu, badanie alergologiczne, testy diagnostyczne in vivo i laboratoryjne, test pracy symulowanej, interpretacja wyników badań alergologicznych,
– zapoznanie się z monitoringiem środowiskowym, dla potrzeb diagnostyki alergologicznej,
– charakterystyki alergenów zawodowych,
– metod leczenia alergicznych chorób zawodowych i prawnych zasady orzekania w chorobach zawodowych.

Program:

 • Alergiczne choroby zawodowe – diagnostyka in vivo i in vitro.
  Dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ
 • Astma zawodowa, POCHP, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
  Dr Marcin Stobiecki
 • Anafilaksja zawodowa. Alergiczny zawodowy wyprysk kontaktowy. Fotodermatozy zawodowe i zawodowa pokrzywka kontaktowa.
  Dr hab. Grzegorz Porębski
 • Podstawy prawne chorób zawodowych. Zawodowy alergiczny nieżyt nosa i spojówek. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Choroby zakaźne pochodzenia zawodowego. Zawodowe choroby słuchu i głosu.
  Dr Marcel Mazur
 • Cytologia dróg oddechowych – w diagnostyce nieżytów nosa pochodzenia zawodowego. Monitoring biologiczny miejsc pracy.
  Dr hab. Dorota Myszkowska
 • Przebieg hospitalizacji diagnostycznej u pacjenta z podejrzeniem zawodowej astmy oskrzelowej i zawodowego alergicznego nieżytu nosa – omówienie przypadków klinicznych. Dr Małgorzata Bulanda
 • Wykaz chorób zawodowych. Profilaktyka chorób zawodowych. Badania profilaktyczne. Przypadki kliniczne chorób zawodowych.
  Małgorzata Sacha

Zaliczenie: zasady zaliczenia

 

II. Alergia w stomatologii

Koordynator: dr hab. med. Grzegorz Porębski

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok V, kierunek lekarsko-dentystyczny

Cel nauczania: zapoznanie się z klinicznymi postaciami objawów nadwrażliwości podczas zabiegów stomatologicznych, ich patomechanizmem, rozpoznawaniem, orzekaniem i prewencją Program: Podstawy patomechanizmu i klinicznych postaci alergii pacjentów stomatologicznych i personelu medycznego. Różnicowanie objawów anafilaksji i reakcji wazowagalnych. Postępowanie w stanach nagłych odczynów alergicznych. Alergia na leki i materiały stomatologiczne.

Wykłady:

 1. Patomechanizm i kliniczne postaci alergii
 2. Wywiad alergologiczny i ustalanie przyczyny alergii. Diagnostyka laboratoryjna i testowanie w alergologii. Testowanie skórne w przypadku podejrzenia alergii na lek znieczulający miejscowo i lek przeciwbólowy. Postępowanie w stanach nagłych i współpraca w alergologii
 3. Alergia w stomatologii;
  – reakcje alergiczne na leki stomatologiczne i materiały protetyczne alergia na leki, lateks, nikiel, tytan, akryle, formalinę i in.
  – diagnostyka i postępowanie w nagłych odczynach alergicznych
  – alergia pracowników stomatologii

Ćwiczenia:

 1. reakcje nagłe na leki stomatologiczne – rozpoznawanie i postępowanie
 2. testowanie skórne na leki stomatologiczne i materiały stomatologiczne
 3. diagnostyka laboratoryjna alergii na leki stomatologiczne

Zaliczenie: udział w zajęciach i zaliczony test pisemny

 

III. Dietetyka w chorobach alergicznych
Koordynator: dr hab. biol. Dorota Myszkowska

ECTS: 3. Alergie pokarmowe

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok II, I stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z patomechanizmem, rozpoznawaniem, postaciami klinicznymi nadwrażliwości pokarmowej oraz rodzajami alergenów naturalnych i chemicznych substancji środowiskowych

Program: wykłady, seminaria

 1. Etiologia alergii. Klasyfikacja alergii
 2. Diagnostyka chorób alergicznych
 3. Rodzaje alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 4. Substancje chemiczne w alergii i nietolerancji pokarmowej
 5. Rodzaje reakcji nadwrażliwości na pokarmy
 6. Profilaktyka alergii na pokarmy

Zaliczenie: udział w zajęciach i zaliczony test pisemny

ECTS: 2. Choroby alergiczne i zaburzenia immunologiczne – postępowanie dietetyczne
Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok III, I stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z patomechanizmem najczęstszych niedoborów immunologicznych, szczególnie niedoboru IgA, postaciami klinicznymi i zasadami rozpoznawania chorób atopowych oraz stanów nagłych w alergologii

Program: wykłady (e-learning), seminaria, ćwiczenia

 1. Diagnostyka wybranych chorób alergicznych i niedoborów immunologicznych
 2. Typy reakcji alergicznych na pokarmy
 3. Zasady postępowania dietetycznego w leczeniu nadwrażliwości pokarmowej i niedoborach immunologicznych.

Zaliczenie: udział i aktywność w zajęciach

ECTS: 2. Żywienie w chorobach alergicznych

Umiejscowienie w harmonogramie studiów: rok II, II stopień, kierunek dietetyka

Cel nauczania: zapoznanie się z zaleceniami dietetycznymi w chorobach atopowych, planowaniem i prowadzeniem edukacji żywieniowej, postępowaniem w stanach nagłych w alergologii

Program: wykłady, seminaria, ćwiczenia

 1. Żywienie w chorobach alergicznych
 2. Ocena skuteczności modyfikacji żywienia w chorobach alergicznych

Zaliczenie: udział i aktywność w zajęciach

Wykaz umiejętności praktycznych studentów kierunku lekarskiego, które winni posiadać
w zakresie realizowanego w Zakładzie 2019/2020 programu dydaktycznego

 1. Medycyna pracy – alergia środowiskowa i zawodowa:

  – wywiad alergologiczny w kierunku alergii środowiskowej
  – zasady ustalania czynnika przyczynowego
  – wybór badań diagnostycznych zależnie od rodzaju alergenu zawodowego i objawów choroby
  – znajomość podstaw orzekania alergii zawodowej

 2. Alergia w stomatologii:

  – wywiad alergologiczny u pacjenta stomatologicznego
  – rodzaje alergenów stomatologicznych
  – zasady różnicowania odczynu alergicznego-toksycznego- wazowagalnego w gab. stomatologiczym
  – zasady pomocy doraźnej w przypadku odczynu alergicznego w gab. stomatologicznym

 3. Alergologia na kierunku dietetyka:

  – wywiad alergologiczny w kierunku alergii na pokarm
  – alergeny pokarmowe i krzyżowo reagujące
  – zasady dietetyki w alergii na pokarmy i w wybranych niedoborach immunologicznych

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM

Oferta dla studentów III-VI roku WL oraz dla kierunku Dietetyka
(II rok studia licencjackie, oraz studia magisterskie)

Zajęcia dodatkowe dla studentów w ramach
SKN oraz indywidualnych praktyk studenckich
Tematyka zajęć do wyboru:
– alergia pyłkowa
– alergia na leki i lateks
– alergia kontaktowa
– alergia na jad owadów
– napadowy obrzęk naczynioruchowy –HAE[choroba rzadka]
– dietetyka – nietolerancja dodatków do pokarmów, alergia krzyżowa

Zapraszamy do współpracy naukowej zainteresowanych podaną tematyką

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt
tel. sekretariat: 12 4224 86 50, 12 424 86 30, e-mail: zaklad.alergologii@cm-uj.krakow.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast